bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Wydatek energetyczny


wydatek energetyczny Pawłowski BHP ppoż.

Oszacowanie wydatku energetycznego; zgodnie z art. 232 Ustawy Kodeks pracy, pracodawca zobowiązany jest do wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.
W rozporządzeniu (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279), wydanym na podstawie niniejszego artykułu Ustywy Kodeks pracy, doprecyzowano kiedy posiłki profilaktyczne powinny zostać wydane. Stąd oferujemy wykonanie oszacowania wydatku energetycznego dla poszczególnych pozycji zawodowych. Wydatek energetyczny szacowany jest z wykorzystaniem metody chronometrażowo-tabelarycznej Lehmanna.

Na życzenie, możliwe jest również zorganizowanie szacowania wydatku energetycznego z wykorzystaniem innych dostępnych metod. Na zakończenie usługi przekazujemy pełną, niezbędną dokumentację wraz z określeniem obowiązku lub jego braku dla poszczególnych pozycji zawodowych w zakresie wydawania posiłków.