bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Konkluzje z analizowanej dokumentacji, obecności w różnych miejscach itp.


Chciałbym, aby zgromadzone treści w tym miejscu stanowiły również zasób wiedzy na podstawie tych rozwiązań, które można [pozytywnie] skrytykować. W opracowaniach tych będę wskazywać akty prawne oraz inne źródła, które świadczyć będą o stosowaniu niepoprawnych rozwiązań, kładąc silny nacisk na skuteczne rozwiązania. Nie będę tutaj wskazywać żadnych osób oraz firm.  1. instrukcja alarmowania i postępowania w przypadku pożaru, więcej
  2. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, więcej
  3. BIOZ, więcej
  4. BHP na budowie więcej