bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót Budowlanych


Instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych (IBWR) Pawłowski BHP ppoż.

Do podstawowych obowiązków inwestora jest zorganizowanie procesu budowlanego, który uwzględnia zawarte w przepisach zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Z całą pewnością podczas prac budowlanych, wykonawca zobowiązany jest do opracowania (posiadania) dwóch dokumentów:

Czym są? Prawo budowlane, ze względu na duży wskaźnik wypadkowości podczas procesów budowlanych, szczegółowo określa wymagania, które należy spełnić przy tego rodzaju pracach. Pamiętać należy, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a część tej odpowiedzialności spoczywa na innych osobach kierujących pracownikami. Stąd z całą pewnością, spełniając wymagania prawne, ale przede wszystkim w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy opracować plan BIOZ oraz IBWR (nie zapominając o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).
Plan BIOZ (prawo budowlane):
Z całą pewnością plan ten powinien być opracowany w przypadku, kiedy:
 W planie tym należy uwzględnić sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, biorąc pod uwagę specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Stąd Plan BIOZ powinien zawierać specyfikę prowadzonych robót budowlanych:


 IBWR (rozporządzenie Dz.U. Nr 47, poz. 401):

Zgodnie z wyżej wskazanym rozporządzeniem wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania. Ponadto zobowiązany jest do zaznajomienia z tą instrukcją wszystkich pracowników. 
Można stwierdzić, że IBWR jest doprecyzowaniem planu BIOZ w zakresie sposobów zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Z całą pewnością instrukcja ta powinna być dopasowana do zakresu prac, które realizowane będą na poszczególnych etapach procesu budowlanego, wskazując na wymagania, które należy spełnić.

Istotnym jest tutaj również opracowanie kompletnej i rzeczowej oceny ryzyka zawodowego. Nie wspominając, że jest to podstawowy dokument, który powinien być dostępny w każdym podmiocie, który zatrudnia pracowników. Więcej o ocenie ryzyka zawodowego można przeczytać w innych naszych publikacjach.
Podsumowanie:
Co w przypadku, kiedy te dwa dokumenty nie zostały opracowane? - na pewno należy liczyć się z nakazem ich opracowania wydanym przez PIP oraz istnieje realne ryzyko wstrzymania prac budowlanych. W przypadku wypadku, konsekwencje mogą być o "wiele gorsze".


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami: