Strona tytułowa dokumentu, na którym można odnaleźć informacje dotyczące daty opracowania, stanowiska którego dotyczy oraz inne pozostałe informacje. Każda nasza ocena ryzyka zawodowego zawiera spis treści, który ułatwia odnajdywanie odpowiednich informacji w dokumencie. Ta część ryzyka zawodowego przeznaczona jest na zdefiniowanie stosowanych pojęć oraz określeniu celu, w jakim dokumentacja ta została wytworzona. Na tej stronie dokumentu określone zostają podstawy prawne oraz pozaprawne oceny ryzyka zawodowego oraz dookreslona jest norma, zgodnie z którą opracowano dokument. Ponadto można odnaleźć informacje dotyczące zaleceń w zakresie aktualizacji dokumentu. Ta część ryzyka zawodowego przeznaczona jest do wskazania zagrożeń związanych z stosowanymi preparatami/mieszaninami (środkami chemicznymi, materiałami), które mogą powodowac zagrożenia podczas pracy. Tabela, która informuje w jaki sposób nalezy odczytywać informacje w zakresie dopuszczenia lub nie pracowników do pracy oraz inne pozostałe informacje, takie jak: zakres stanowisk, opis miejsca wykonywania pracy itd. Tabela, która zawiera informacje nt. zagrożeń oraz niezbędnych działań profilaktycznych. Ponadto zagrożenia te są szacowane przed zastosowaniem działań profilaktycznych oraz po ich zastosowaniu. Jedna z wazniejszych części oceny ryzyka zawodowego- tabela, w której pracownicy składają podpisy nt. zapoznania się z dokumentem. Należy nadmienić, że zastosowane oświadczenie ma bardzo duże znaczenie dla pracodawcy, z perpsketywy przepisów prawa.