bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zmiany w prawie, kwiecień 2019


Opisywane zmiany dotyczą art. 22 [1] Ustawy Kodeks pracy. Dotychczas pracodawca mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych osobowych takich jak: imię (imiona) oraz nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Natomiast po zmianie w Kodeksie pracy, pracodawca będzie mógł żądać danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez tą osobę (np.: numer telefonu, email itp.), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo, pracodawca może żądać od pracownika podania danych, które obejmują: adres zamieszkania, numer PESEL (lub rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), inne dane osobowe pracownika/dzieci pracownika i innych członków rodziny pracownika jeśli jest to konieczne ze względu na szczególne uprawnienia wynikające z prawa pracy, wykształcenie oraz informacji dotyczących przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (jeśli nie było to niezbędne podczas procesu rekrutacyjnego), numer rachunku płatniczego w przypadku, kiedy pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Warto pamiętać, że dane te powinny być przekazane w formie oświadczenia osoby, która podaje te dane. Ponadto dane te może żądać tylko w przypadku, kiedy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub w związku z określonymi uprawnieniami. Ponadto zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika stanowi podstawę do przetwarzania innych danych niż te, które zostały wskazane wcześniej, za wyjątkiem danych osobowych, które określone zostały w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE— Dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (choć sam art. 10 RODO wprowadza wyłączenia). Ważne jest również to, że brak tej zgody, nie może być podstawą do niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika i nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji.

W przypadku danych biometrycznych; mogą być one przetwarzane jedynie w przypadku, kiedy jest to niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

Monitoring; nie może obejmować pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Nie może być również organizowany w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, pralniach, w przypadku, kiedy naruszy to godność osobistą pracownika. Pomieszczenia takie mogą być monitorowane po uzyskaniu zgody przedstawicieli pracowników lub zakładowej organizacji związkowej oraz spełnieniu pozostałych wymogów.

Badania lekarza medycyny pracy; zmieniono zapis w art. 229 Ustawy Kodeks pracy § 1 [1] pkt. 2. Aktualna jego treść: przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Pracodawca ma prawo żądać aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy danego rodzaju oraz skierowania na badania, które było podstawą wydania tego orzeczenia. Ponadto pracodawca ma obowiązek przechowywania tej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu nie odpowiadają.

Poniżej przedstawiam pełną treść Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.