bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Ponownie zmiany w Ustawie Kodeks pracy


Tanie szkolenia bhp w czerwcu Pawłowski BHP ppoż.

Podstawową zmianą, która nastąpiła w ostatnim czasie w Ustawie Kodeks pracy jest rozszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego o członków najbliższej rodziny (tj. np. babcię, dziadka, siostrę lub brata)- szczegóły można odnaleźć w art. 163 § 3 Ustawy Kodeks pracy.

Wraz z powyższą zmianą, wprowadzono zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę dla członków rodziny, którzy również objęci są szczególną ochroną. To spowodowało, że pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w czasie, kiedy osoba korzysta z urlopu macierzyńskiego przez innego członka najbliższej rodziny (z pominięciem zwolnienia dyscyplinarnego i zgody związków zawodowych na zwolnienie- pomijamy tutaj zatrudnienie na okres próbny, który nie przekracza 1 miesiąca). Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem w okresie korzystania z tego urlopu może nastąpić jedynie w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Drugą ważną zmianą jest to, że pracodawcy uzyskują możliwość żądania od nowozatrudnionego pracownika (przyjmowanego do pracy) aktualnego orzeczenia lekarskiego wraz z skierowaniem, które wydane było w związku z tym orzeczeniem.

Do 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy oraz przy przedłużaniu umowy o pracę, osoby takie nie muszą przechodzić badań lekarskich, a podstawą ich zatrudnienia jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na opisanym w skierowaniu stanowisku pracy.
Natomiast w przypadku, kiedy warunki pracy nie odpowiadają informacjom zawartym w orzeczeniu lekarskim oraz skierowaniu na badania realizowane przez lekarza medycyny pracy- pracodawca oddaje to orzeczenie lekarskie wraz ze skierowaniem pracownikowi oraz kieruje osobę na badania profilaktyczne zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w przepisach prawa pracy.