bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy można dopuścić pracownika do pracy bez szkolenia bhp? Czy w konkretnych przypadkach nie ma obowiązku zrealizowania szkolenia bhp okresowego?


W prawie każdym przypadku, przed dopuszczeniem do pracy pracownika, powinien on odbyć szkolenie bhp. Dlaczego prawie? Gdyż Ustawa Kodeks pracy przewiduje możliwość dopuszczenia pracownika do pracy bez realizacji szkolenia bhp. I będzie to „całkowicie legalne”. Więc nie będą się Państwo musieli obawiać kary nałożonej przez np. inspektora pracy lub też innych konsekwencji, które wynikają z braku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwszym wymogiem, z którym warto się zapoznać jest ten, który określony został w Ustawie Kodeks pracy, który przewiduje zwolnienie z szkolenia bhp dla wszystkich pracowników, którzy zajmowali to samo stanowisko u danego pracodawcy przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Stąd widać wyraźnie, że w przypadku, kiedy pracodawca chce i przedłuża współpracę z pracownikiem, takiego obowiązku nie ma. Stąd takiego pracownika można dopuścić do pracy bez szkolenia bhp bez żadnych konsekwencji.

Drugi przypadek dotyczy szkoleń okresowych. Podobnie jak w pierwszym przypadku, możliwe jest nieskierowanie pracownika na szkolenie bhp okresowe w przypadku, kiedy pracownik przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub/i pracownik odbył w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli program szkolenia bhp uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Stąd jak widać, Ustawodawca przewidział możliwość nierealizowania szkoleń bhp, w dwóch zasadniczych i uzasadnionych przypadkach. Niemniej jednak w przypadku szkoleń okresowych, dla osób które odbyły szkolenie bhp nienależącym do tej samej grupy stanowisk jest uznaniowe w zakresie interpretacji. Stąd można założyć, że prędzej czy później takie rozwiązanie zostanie podważone np.: podczas realizowanej kontroli warunków pracy i zgodności z wymaganiami bhp. Stąd w przypadku wątpliwości zawsze zachęcamy do zrealizowania szkolenia bhp, gdyż to z całą pewnością uchroni pracodawcę przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z niezrealizowania obowiązku szkoleniowego.

Ponadto w wielu interpretacjach wymogu określonego w Ustawie Kodeks pracy (brak szkolenia bhp przed dopuszczeniem do pracy pracownika, choć służba bhp czy specjaliści bhp nie powinni posługiwać się interpretacjami) wymóg ten również związany jest z faktem, że nawiązanie kolejnego stosunku pracy z tym pracownikiem powinno odbyć się „niezwłocznie”. Co to właściwie znaczy „niezwłocznie”? Zgodnie z wyjaśnieniami oznacza to, że pomiędzy jedną, a drugą umową o pracę nie ma przerwy, która trwa więcej jak 1 dzień. Niemniej jednak, powyższej informacji prosimy nie traktować jako „pewnika”, gdyż jest to tylko interpretacja.
Zobacz nasze usługi: