bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy muszę mieć instrukcje bhp w mojej firmie?


Pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, z których mogą oni korzystać (udostępnione do stałego korzystania, czyli w każdym momencie, kiedy jest to niezbędne). Instrukcje te powinny być wydane w przypadku:  • stosowania w przedsiębiorstwie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.


Podsumowując- można uznać, że praktycznie do wszelkich działań podejmowanych w zakładzie pracy powinny zostać wydane instrukcje BHP (tam gdzie występują zagrożenia, czyli w przypadkach określonych przez Ustawodawcę). Ważne jest, aby pracowników zapoznać z ich treścią oraz to, aby wskazywały one w sposób zrozumiały czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych- należy uwzględnić szczegółowe informacje zawarte w kartach charakterystyki.

Nie jest ważne, jaka zawarta jest w instrukcjach BHP szata graficzna. Istotne jest właśnie to, ażeby spełniały one wymagania prawne odnośnie treści w nich zawartych.

Ważne jest, aby przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zapoznał się on z ich treścią oraz miał możliwość korzystania z tych instrukcji w każdym momencie, kiedy uzna to za niezbędne. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest stosowanie się do zaleceń, które określone zostały w wydanych instrukcjach BHP.

Ponadto w firmach zalecamy, aby pracownicy potwierdzili na piśmie fakt zapoznania się z tego typu dokumentacją. Może mieć to duże znaczenie w przypadku postępowania powypadkowego, a jak wiadomo- podstawowym obowiązkiem pracowniczym jest stosowanie się do wymagań bhp, czyli również tych, określonych w instrukcjach bhp.

Czy warto zwracać uwagę na jakość dokumentacji? Oczywiście. Prawidłowo sporządzone instrukcje bhp stanowią dobre i bogate źródło informacji nt. bezpiecznych sposobów wykonywania pracy. Więc warto inwestować w instrukcje bhp o odpowiedniej jakości.

Czy instrukcje bhp muszą być wywieszone w widocznych miejscach? Niekoniecznie. Z całą pewnością instrukcje bhp powinny znaleźć się przy maszynach. Natomiast pozostałe instrukcje bhp mogą być umieszczone np. w teczce, która dostępna jest dla wszystkich pracowników w Twojej firmie. Oczywiście nie mówimy tu np. o instrukcji pierwszej pomocy, którą osoby czasem traktują jak instrukcję bhp. Ważne jest również to, aby umieścić w widocznym miejscu instrukcje dotyczące np.: sposobów postępowania w strefach zagrożonych wybuchem i innych miejscach, gdzie poziom zagrożenia dla zdrowia i życia jest duży.

Ponadto, prócz instrukcji bhp warto również pamiętać o instrukcjach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie występuje duże ryzyko powstania pożaru. Niemniej jednak tą kwestię opiszemy w innym artykule.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami: