bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
ocena ryzyka zawodowego

Czy powinienem posiadać opracowaną analizę i ocenę ryzyka zawodowego?


Bez wątpienia, każdy pracodawca powinien posiadać opracowaną i udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego. Ponadto z dokumentem tym należy zapoznać każdego pracownika. I mimo, że wielu pracodawców nie dostrzega znaczenia tego dokumentu, jest to niezwykle ważne, aby spełnić ten wymóg określony przez Ustawodawcę.

Czym jest właściwie ocena ryzyka zawodowego? Jest systematycznym procesem, którego celem jest ustalenie jakie zagrożenia występują podczas pracy. Ponadto właściwie przygotowana ocena ryzyka zawodowego pozwala na „skalowanie” poziomu zagrożenia oraz ułatwia podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych.

Po co właściwie jest mi ten dokument? Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wielu pracodawców nie dostrzega znaczenia tego dokumentu. A ma on duże znaczenie, z prawnego punktu widzenia. Poprzez zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego potwierdzamy, że pracownicy zostali poinformowani o wszystkich możliwych do stwierdzenia zagrożeniach w procesach pracy. Ponadto pracownik składając podpis na dokumencie z odpowiednia treścią oświadcza, że akceptuje to ryzyko. W pozostałych przypadkach, pracownik może odmówić wykonania pracy, ze względu na „zbyt duże” zagrożenie zdrowia i życia. Ponadto w dokumencie tym można odnaleźć informacje, czy właściwie możemy dopuścić pracowników do wykonywania określonej pracy. Ponadto duże znaczenie ma również to, że pracownicy świadomi zagrożeń, które występują w pracy, sami mogą kontrolować swoje działania- a w niektórych przypadkach może się okazać, że jednak osoba zatrudniona nie będzie w pełni świadoma zagrożenia, jakie występuje podczas pracy (np.: ultradźwięki) i też wytłumaczenie, że ma ona stosować środki ochrony indywidualnej (w tym przypadku chroniące przed uszkodzeniem słuchu) może być dość trudne.

Jakie konsekwencje grożą mi za to, że nie posiadam tego dokumentu? Podczas kontroli warunków pracy, organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy czy Sanepid, może zostać nałożona grzywna na pracodawcę, zgodnie z stosownymi zapisami w Ustawie Kodeks pracy. Inną kwestią jest to, że w przypadku wypadku, któremu ulegnie pracownik, konsekwencje prawne wynikające z braku wypełnienia tego obowiązku mogą być dużo większe i bardziej dotkliwe.

Podsumowując- w każdym procesie pracy można wskazać charakterystyczne zagrożenia. Nawet w tych „najmniej ryzykownych”. Stąd warto, aby pracodawca posiadał udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych rodzajów wykonywanej pracy, a także zapoznał z ryzykiem zawodowym swoich pracowników. Ponad to zachęcamy także do zapoznania z ryzykiem zawodowym osoby pracujące na podstawie innych rodzajów umów np.: umów zleceń. Dlaczego? powody są w zasadzie takie same, jak te opisane powyżej- świadomość oraz kompletna informacja o zagrożeniach oraz jako potwierdzenie dla pracodawcy, że komplet informacji został takiej osobie przekazany i osoba ta akceptuje ryzyko związane z wykonywaniem danego rodzaju pracy.

PS.: zachęcamy również pracodawców do tego, aby dokumentacja ta była odpowiedniej jakości- gdyż prawidłowy dokument analizy i oceny ryzyka zawodowego pozwala na zbudowanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w firmie i może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa nie tylko pracowników. A to chyba jest ważne dla nas wszystkich.
Zobacz nasze usługi: