bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Czy szkolić pracowników agencyjnych?


Czy pracownicy agencyjni powinni być kierowani na szkolenia bhp? Oczywiście. Pracowników przed dopuszczeniem do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika, należy kierować na szkolenia bhp, podobnie jak wszystkich innych pracowników. Wynika to dokładni z dwóch aktów prawnych- jeden z nich nakłada obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na pracodawcę użytkownika, a drugi reguluje dokładnie kształt bhp w każdej firmie. Ponadto warto pamiętać, że pracownicy ci powinni być traktowani tak samo korzystnie, jak pozostałe zatrudnione osoby. I zasada ta również dotyczy kwestii bhp.

Szkolenia te, w odpowiedniej formie powinny być tożsame jak u pozostałych pracowników, aby przekazać odpowiednie informacje np. o zagrożeniach zawodowych oraz innych kwestiach.

Drugą ważną kwestią jest to, czy pracowników po-agencyjnych (przejmowanych przez pracodawcę użytkownika) ponownie szkolić w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Opis sytuacji:

Osoba na rzecz pracodawcy użytkownika wykonuje pracę. Osoba ta po dwóch miesiącach, po wygaśnięciu umowy o pracę tymczasową z agencją, zatrudniona jest bezpośrednio przez pracodawcę, na rzecz którego wykonywana była praca, na to samo stanowisko. Jednocześnie zachowano ciągłość zatrudnienia.

Pytanie:

Czy w takim przypadku należy zorganizować szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, czy można posiłkować się szkoleniem, które już zostało zrealizowane (i jest aktualne)? Temat do interpretacji jest trudny. W materiałach zgromadzonych w internecie również można odnaleźć informacje sprzeczne, ale wróćmy do Ustawy Kodeks pracy. Ustawa ta przewiduje zwolnienie z szkolenia wstępnego osób:

• szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę (źródło: art. 237 [3] § 2.)

Można spotkać się z opiniami oraz interpretacjami, które wskazują, że pracodawca użytkownik, który przejmuje pracownika i podpisuje z nim umowę o pracę nie musi takiego szkolenia przeprowadzać, pod warunkiem, że pracownik będzie wykonywał tą samą pracę i można wskazać na "ciągłość zatrudnienia".

Informacje te poparte są również wyrokami sądowymi, które tłumaczone są tym, że i tak obowiązki w zakresie bhp są scedowane na pracodawcę użytkownika, a sam pracownik nie jest podporządkowany agencji pracy tymczasowej w myśl art. 22 Ustawy Kodeks pracy, gdyż te obowiązki przejmuje pracodawca użytkownik.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że pracodawca użytkownik, prócz innych obowiązków, również zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami określonymi w Kodeksie pracy.

Zgodnie z art. 237 [3] § 3 szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. I takie szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostało zorganizowane. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do zaznajomienia z przepisami oraz zasadami bhp oraz zobowiązany jest do dopuszczenia do pracy pracownika, który posiada dostateczną znajomość przepisów i zasad bhp- co również zostało zrealizowane, gdyż trudno jest obronić tezę, że po podpisaniu nowej umowę o pracę pracownik utracił nabytą znajomość przepisów i zasad bhp. Ponadto pracownik na piśmie potwierdził zapoznanie się z przepisami oraz zasadami BHP.

Z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie szkolenie zrealizować. Choć może to być kłopotliwe w niektórych przypadkach. Można również odnaleźć interpretacje, które są sprzeczne z tą, która została zaprezentowana w tym wpisie- a ostateczna decyzja należy zawsze do pracodawcy, gdyż to on odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z całą pewnością, najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem w każdym przypadku jest zrealizowanie takiego szkolenia przed dopuszczeniem pracownika do pracy na podstawie podpisanej nowej umowy o pracę- i w przypadkach wątpliwości zawsze zaproponuję takie rozwiązanie.
Zobacz nasze usługi: