bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
artykuł szkolenia bhp

Z jakich części składa się szkolenie bhp wstępne?


Zgodnie z wymaganiami Ustawodawcy, szkolenie bhp wstępne powinno składać się z dwóch części- części ogólnej oraz instruktażu stanowiskowego. Nieco inaczej ujmując, szkolenie to składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ponadto, ważne jest, aby każda część szkolenia bhp była odpowiedniej jakości, nie gorszej niż ta, która określona została przez Ustawodawcę w jednym z ważniejszych z perspektywy BHP rozporządzeniu.

Część ogólna szkolenia bhp wstępnego najczęściej organizowana jest w sposób bezpośredni, tzn. pracownik odbywa szkolenie prowadzone przez np.: pracownika służby bhp. Warto pamiętać, że szkolenie to powinno być „odpowiedniej długości”, tak aby móc przedstawić niezbędne informacje, wymagane prawem.

Najczęściej bezpośrednio po zrealizowanej części ogólnej, osoby kierujące pracownikami realizują instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ten już odbywa się bezpośrednio na stanowisku pracy, gdyż pracownik wykonuje swoje zadania zawodowe. Ponadto w części tej, pracownik powinien zostać poinformowany o ryzyku zawodowym, który jest charakterystyczny dla poszczególnych rodzajów zadań wykonywanych przez pracownika. Ponadto niezbędne jest także to, aby pracownika poinformować o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa (np.: środków ochrony indywidualnej i innych niezbędnych informacji).

Jak długo powinno trwać szkolenie bhp? W całości, czyli obejmując obie części, szkolenie bhp wstępne powinno być zrealizowane, albo w jeden dzień roboczy w przypadku pracowników administracyjno-biurowych oraz dla pozostałych zatrudionych w dwa dni robocze (bez uwzględnienia ewentualnych nadgodzin).

Warto również pamiętać, że szkolenie to powinno być wydłużone, jeśli doświadczenie pracownika jest mniejsze- czyli czas szkolenia bhp wstępnego powinien być dostosowany do poziomu wiedzy odbiorcy oraz jego doświadczenia. Niemniej jednak zaznaczyć należy, że szkolenie to nie może być krótsze jak wskazuje to Ustawodawca. Odpowiedni czas szkolenia pozwala na właściwe wprowadzenie pracownika do firmy, w kórej będzie pracować.

Czy szkolenia bhp się opłacają pracodawcy? Czasem pracodawcy podchodzą do szkoleń bhp jak do zbędnego wydatku, co jest oczywiście błędem. W przypadku, kiedy szkolenie bhp wstępne zrealizowane jest w odpowiedni sposób, osoby prowadzące mają możliwość przekazania wszystkich niezbędnych informacji przyjmowanemu pracownikowi. Ponadto wskazać należy, że w tych firmach, gdzie prowadzi się w sposób rzetelny szkolenia bhp, sami pracownicy podchodzą do pracy z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa, gdyż mają świadomość ryzyka, które podejmują (a jest ono w wielu przypadkach istotne). To z kolei przekłada się na mniejszą liczbę wypadków, do których dochodzi w firmach. Tematyka szkoleń bhp tak naprawdę powinna być zindywidualizowana, w zależności od procesów pracy, jakie występują w Państwa firmie. Szkolenia te, powinny być prowadzone zgodnie z opracowanymi szczegółowymi programami szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych (stanowisk w rozumieniu kadrowym). Szkolenia te w swojej tematyce powinny obejmować zagadnienia prawne, w tym określenie obowiązków pracowników i pracodawcy oraz wymagań pozaprawnych, które dookreślone zostały przez producenta stosowanych urządzeń i maszyn czy środków chemicznych. Ponadto warto pamiętać o tym, że w każdym szkoleniu bhp wstępnym należy omówić kwestie związane z pierwszą pomocą oraz wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kto może prowadzić szkolenie bhp? Najczęściej szkolenie bhp wstępne, w części ogólnej prowadzone jest przez pracowników służby bhp, gdyż gwarantuje to, że szkolenie to będzie poprowadzone właściwie. W przypadku, kiedy w Państwa firmie nie wyłoniono komórki bhp/działu bhp, zawsze można skorzystać z pomocy specjalisty spoza zakładu pracy (czyli np.: z pomocy pracowników naszej firmy).
Zobacz nasze usługi: