bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Usługa związana z zapewnieniem skutecznego nadzoru BHP w Państwa firmie


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązek zapewnienia systematycznych kontroli stanu bhp (nadzór bhp)

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego ogólnych przepisów BHP pracodawca jest zobowiązany, aby zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz do ustalenia sposobów rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Dlatego też zachęcamy Pracodawców do skorzystania z usługi związanej z zapewnieniem systematycznych kontroli stanu BHP w Państwa firmie. Kontrola ta realizowana jest w umówionym terminie i po jej zakończeniu zawsze przekazujemy dokumentację pokontrolną, która uzupełniona jest dokumentacją fotograficzną (w razie potrzeby). Dokumentacja ta przekazywana jest bezpośrednio pracodawcy i nie jest udostępniana innym osobom lub podmiotom. Raport również zawiera wyjaśnienia, co należy zrobić oraz określa podstawę prawną lub pozaprawną.

Kontrole wewnętrzne stanu BHP stanowią drogowskaz dla pracodawcy, który ułatwia podejmowanie skutecznych i precyzyjnych działań w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Informacje nt. usługi


Cena oraz termin usługi ustalana jest indywidualnie. Po zakończeniu usługi w formie elektronicznej przekazujemy protokół pokontrolny, w którym określona została informacja nt. nieprawidłowości, podstawa prawna (lub inna podstawa), wraz z wyjaśnieniem i dokumentacją fotograficzną.


Zobacz również inne nasze usługi: