bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


Usługi BHP i przeciwpożarowe Pawłowski BHP ppoż.

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robót budowlanych. Plan ten powinien być sporządzony jeśli: • przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

  • Oferujemy pełne doradztwo oraz pomoc w zakresie określenia niezbędnych wymagań prawnych (bhp), które będą miały zastosowanie w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzonych prac budowlanych. Cena usługi ustalana jest indywidualnie z każdym klientem, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy.