bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Katowice (szkolenia wstępne i okresowe)


szkolenia bhp katowice Pawłowski BHP ppoż.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich szkoleń bhp dla pracowników. Wymóg ten jest obligatoryjny bez względu na rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika oraz wymiaru etatu. Stąd przed dopuszczeniem nowozatrudnionego do pracy, niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia bhp wstępnego oraz powtarzanie szkoleń co jakiś czas (szkolenia bhp okresowe). Skąd wynika ten obowiązek? Przede wszystkim z zapisów zawartych w Ustawie Kodeks pracy, w treści jak poniżej:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Ponadto pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, zobowiązany jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów do zrealizowania szkolenia bhp dla pracodawców, które powinno być zrealizowane przed zatrudnieniem pierwszej osoby.

Prawidłowo zrealizowane szkolenia bhp są istotne z perspektywy pracodawcy, gdyż poświadczają, że pracodawca zrobił wszystko, aby zapoznać pracownika z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast dla pracownika jest to możliwość zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami- aby pracować bezpiecznie.

Warto pamiętać, że uchylając się od obowiązku realizowania szkoleń bhp, pracodawca ryzykuje surowymi konsekwencjami, z których nałożenie grzywny przez Inspektorów Pracy może być najmniejszym problemem (warto tutaj zwrócić uwagę na zapisy np.: Kodeksu cywilnego).

Usługę szkoleniową realizujemy w tradycyjnej formie oraz z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy szkoleniowej (szkolenia bhp przez internet). Oczywiście tutaj Państwu pomożemy w dobraniu odpowiedniej formy szkolenia. Podczas szkoleń stosujemy rozwiązania audio-wizualne oraz prowadzimy samo szkolenie w taki sposób, aby maksymalnie zaangażować słuchaczy i żeby szkolenie nie okazało się tylko wypełnieniem przykrego obowiązku.

Realizujemy szkolenia bhp:  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Ponadto

Szkolenia bhp powinny być realizowane na podstawie przygotowanych programów szkoleń, których zarys (wymagania minimalne odnośnie ich treści) w rozporządzeniu szkoleniowym. Stąd w przypadku braku takich programów zachęcamy także Państwa do kontaktu z nami. I przypominamy, że również ten dokument jest kontrolowany przez PIP lub PIS.

Pozostałe informacje o usłudze

Koszt usługi uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju realizowanego szkolenia (wstępne lub okresowe) oraz liczby uczestników. Stąd zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, w celu dookreślenia wyceny usługi szkoleniowej.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: