bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Pawłowski BHP ppoż.

Jednym z ważniejszych dokumentów,

który powinien zostać opracowany dla obiektów budowlanych, tam gdzie to jest wymagane to Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument ten jest niezwykle ważny z perspektywy zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, gdyż zawiera niezbędne wytyczne dla każdego Zarządzającego obiektem budowlanym lub Użytkownika oraz dostarcza wszystkich potrzebnych informacji odnośnie ochrony przeciwpożarowej pracownikowi, w zakresie prawidłowych sposobów postępowania oraz reagowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Warto pamiętać, że IBP [w skrócie] powinny tworzyć osoby, które posiadają potwierdzone odpowiednie kwalifikacje, które są zgodne z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Osoby te gwarantują, że opracowany dokument będzie spełniać wymogi określone przez Ustawodawcę. Każda przygotowana przeze mnie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera plany graficzne, które w przejrzysty sposób prezentują najważniejsze informacje.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie IBP.

Ceny dokumentu ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy. Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi: